Live Mätcher & Lescht Resultater (an der Testphase)
"Januar",2=>"Februar",3=>"März",4=>"Abrël",5=>"Mé",6=>"Juni",7=>"Juli",8=>"August",9=>"September",10=>"Oktober",11=>"November",12=>"Dezember"); $DateJour = date(Y).date(m).date(d); $Abfrage="SELECT * FROM Rencontres_WWW WHERE MATCH_DATE <= ".$DateJour." ORDER BY MATCH_DATE desc, MATCH_HEURE desc LIMIT 4"; $RetourInfosSQL=mysql_query($Abfrage); while ( $InfosRencontre = mysql_fetch_array($RetourInfosSQL)) { //Da die MySQL-Datenbank den Eintrag des Datums wie folgt vornimmt(Jahr-Monat-Tag) //wird hier das Datum in dieses Format (Tag.Monat.Jahr) umgewandelt $HilfeDatum=explode("-", $InfosRencontre['MATCH_DATE']); $Rencontre_Date=$HilfeDatum[2].".".$HilfeDatum[1].".".$HilfeDatum[0]; $Rencontre_DateJour=$HilfeDatum[2]; $Rencontre_DateAn=$HilfeDatum[0]; $IndiceMois=sprintf ( '%1d', $HilfeDatum[1] ); $Rencontre_JourLettres=$InfosRencontre['MATCH_JOUR_LUX']; $Rencontre_MoisLettres=$MoisLettresLux[$IndiceMois]; $Rencontre_DateLettres=$Rencontre_DateJour.". ".$Rencontre_MoisLettres." ".$Rencontre_DateAn; $HilfeZeit=explode(":", $InfosRencontre['MATCH_HEURE']); $Rencontre_Heure=$HilfeZeit[0].":".$HilfeZeit[1]; $Rencontre_Code_Nom1=ereg_replace("
"," ",$InfosRencontre['MATCH_CLUB_HOME_NOM']); $Rencontre_Code_Nom2=ereg_replace("
"," ",$InfosRencontre['MATCH_CLUB_VISIT_NOM']); $Rencontre_Equipes=$Rencontre_Code_Nom1." - ".$Rencontre_Code_Nom2; $Rencontre_Compet=$InfosRencontre['DIV_NOM_LUX']; if ($InfosRencontre['MATCH_CLUB_HOME_HALL'] == "") { $Rencontre_Hall = ""; } else { $Rencontre_Hall = "- ".$InfosRencontre['MATCH_CLUB_HOME_HALL']; } $TotalButs = $InfosRencontre['MATCH_BUTS_HOME_FINAL'] + $InfosRencontre['MATCH_BUTS_VISIT_FINAL']; if ($TotalButs != 0) { // Rencontre terminée, car résultat rempli $Rencontre_Buts1=$InfosRencontre['MATCH_BUTS_HOME_FINAL']; $Rencontre_Buts2=$InfosRencontre['MATCH_BUTS_VISIT_FINAL']; if ($InfosRencontre['MATCH_LIVE_TICKER'] > 0) { // Status Liveticker $StatusLiveticker="LiveTickerMatch2015.php?Rencontre=".$InfosRencontre['IDRencontres']; $StatutMatch="Statistiken"; } else { // Status Liveticker $StatusLiveticker="#"; $StatutMatch=""; } } else { // Rencontre non terminée ou non jouée, car résultat non rempli $TotalButs = $InfosRencontre['RES_INTERMED_LIVETICKER_HOME'] + $InfosRencontre['RES_INTERMED_LIVETICKER_VISIT']; if ($TotalButs != 0) { // Rencontre en cours $Rencontre_Buts1=$InfosRencontre['RES_INTERMED_LIVETICKER_HOME']; $Rencontre_Buts2=$InfosRencontre['RES_INTERMED_LIVETICKER_VISIT']; if ($InfosRencontre['MATCH_LIVE_TICKER'] > 0) { $StatutMatch="LIVESCORE"; // Status Liveticker $StatusLiveticker="LiveTickerMatch2015.php?Rencontre=".$InfosRencontre['IDRencontres']; } else { $StatutMatch=""; // Status Liveticker $StatusLiveticker="#"; } } else { if ($InfosRencontre['MATCH_LIVE_TICKER'] > 0) { $Rencontre_Buts1=""; $Rencontre_Buts2=""; $StatutMatch="a Virbereedung"; // Status Liveticker $StatusLiveticker="LiveTickerMatch2015.php?Rencontre=".$InfosRencontre['IDRencontres']; } else { $Rencontre_Buts1=""; $Rencontre_Buts2=""; $StatutMatch="demnächst"; // Status Liveticker $StatusLiveticker="#"; } } } $count++; if ($count % 2 == 0) { // zahl ist gerade $StyleCssCouleur="bleuclair"; } else { // zahl ist ungerade $StyleCssCouleur="vertclair"; } ?>
-
- Auer

Déi verschidden Halen

Hei fannt dir d'Sportshale vun deene verschiddene Veräiner aus der Sales-Lentz Liga (Dammen an Hären).

Fir weider Informatiounen iwwert déi verschidde Veräiner, notzt d'Linken am ënneschten Deel vun der Säit.

Mir fréen eis iwwert all Kommentar.

Sponsoren